1- بیماری های  گیاهان زراعی

بیماری های برنج

بلاست برنج، سوختگی غلاف برگ، پوسیدگی ساقه، لکه موجی غلاف، پوسیدگی طوقه برنج، لکه قهوه ای، سیاهک دروغی برنج،  بیماری های ویروسی و شبه ویروسی برنج، ، کوتولگی گال سیاه، کوتولگی برنج، تونگروی برنج، بلایت باکتریایی برگ، لکه نواری باکتریایی، ، نماتود نوک سفیدی برگ

بیماری های گندم و جو

زنگ سیاه گندم، زنگ زرد گندم، زنگ قهوه ای گندم،سیاهک آشکار گندم و جو، سیاهک پنهان گندم، سیاهک سخت جو،سیاهک پاکوتاه گندم، سیاهک هندی یا کارنال بانت،  سیاهک ساقه و برگ گندم، پا خوره یا سیاه شدن ریشه گندم، لکه قهوه ای گندم، سپتوریوز یا لکه سفید گندم، فوزار یوز خوشه گندم، سفیدک سطحی غلات، سفیدک داخلی گندم، ارگوت یا ناخنک غلات، پیچیدگی و سیاه شدن خوشه و برگ گندم، لکه چشمی، پوسیدگی غلات برگ و ریشه گندم؛ سوختگی برگ جو(اسکالد)، لکه نواری جو، نماتود کیست (سیست)غلات، نماتود گال دانه گندم، خوشه صمغی گندم، لکه نواری یا کاه سیاه باکتریایی گندم، پوسیدگی قاعده پوشینه(گلوم)، بادزدگی باکتریایی برگ، زردی کوتولگی جو، موزاییک نواری گندم، موزاییک نقط ای گندم

بیماری های ذرت دانه ای(بلال)وخوشه ای(سورگوم)

پوسیدگی ذغات، بلایت برگ ذرت، پوسیدگی فوزاریومی دانه، سیاهک ذرت دانه ای، سیفیدک داخلی ذرت، لکه برگی ذرت بلال، سیاهک پنهان ذرت خوشه ای(سورگوم)ف سیاهک شاخی ذرت خوشه ای، پوسیگی باکتریایی ساقه ذرت، گوتولگی زبر ذرت، موزاییک ذرت، کوتولگی زرد ذرت، موزاییک ایرانی ذرت، کمبود عناصر غذایی در ذرت،

بیماری های نیشکر

سیاهک نیشکر، سوختگی غلاف

بیماری های بادام زمینی

پژمردگی و مرگ بادام زمینی، لکه برگی؛ پوسیدگی سفید طوقه، بیماری زنگ، پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه در خاک، مرگ گیاه چه بعد از سر بر در اوردن از خاک، پوسیدگی قهوهای طوقه بادام زمینی، کپک زرد بذر، بیماری های ویروسی در بادام زمینی، ویروس لکه ای بادام زمینی، روز یا پیچیدگی برگ، گوتولگی و توقف رشد،خشکیدگی جوانه ها

بیماری های سویا

سفیدک داخلی، پوسیدگی ذغالی، پوسیدگی طوقه و ریشه، بلایت اندام هوایی، بوته میری فیتوفتورایی، ویروس موزاییک سویا، ویروس موزاییک بادام زمینی، ویروس لکه ای(پیسک)لوبیا، ویروس لکه ای بادام زمینی در سویا

بیماری های آفتاب گردان

سفیدک داخلی، زنگ آفتابگردان، لکه موجی، پوسیدگی اسکلروینیایی طوقه و ریشه، پوسیدگی ذغالی ساقه، ساق سیاه آفتابگردان، پوسیگی طبق

بیمار ی های گلرنگ

زنگ گلرنگ، پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه، پژمردگی فوزازیومی بوته، پژمردگی ور تیسیلیومی بوته، لکه گرد، سفیدک داخلی، سفیدک سطحی، بیمارعای ویروس گلرنگ

بیماری های کلزا

زنگ سفید، پوسیدگی سفید ساقه؟، پوسیدگی سیاه ساقه، سفیدک داخلی، پژمردگی فوزاریومی بوته، بیماری های ویروسی در کلزا

بیماریهای کنجد

پوسیدگی فیتوفتورایی ریشهو طوقه، لکه برگی آلترناریایی، پژمردگی فوزاریومی بوته، بیماری فیتوپلاسمایی گل سبزکنجد

بیماری های توتون

سفیدک داخلی، سفیدک سطحی، ساق سیاه توتون،  لکه قهوه ای برگ، پژمردگی آوندی، کپک زدگی توتون در انبار، ویروس موزائیک توتون، آتشک توتون، نماتود مولد گره در ریشه توتون، نماتود سیست، گل جالیز در زراعت توتون، سس در زراعت توتون

بیماری های پنبه وکنف

ورتیسیلوز پنبه، مرگ گیاهچه، لکه برگی پنبه، سفیدک سطحی ، نمادتود مولد گره در ریشه،پوسیدگی قوزه و الیاف، ساق سیاه پنبه، پوسیدکی طوقه و ریشه کنف

بیماری های چغند ر قند

بیماری مرگ گیاهچه در گیاهان مختلف، مرگ پی تیومی گیاهچه، سفیدک سطحی، سفیدک داخلی، لکه گرد برگ، زنگ چغندر، سفیدک بنفش ریشه، پوسیدگی قهوه ای ریشه(غده)، پیچیدگی برگ و تورم رگبرگ، موزاییک چغندر، زرده چغندر، ریزومانیا یا ریشه ریشی چغندر، نمادتود سیست، نماتود مولد غده(گره)در ریشه گیاهان، پوسیدگی مغزی ریشه چغندر قند

بیماریهای نباتات علوفه ای

سفیدک داخلی یونجه، لکه خاکستری برگ یونجه، لکه قهوه ای برگ یونجه، پوسیدگی ریشه یونجه، پژمردگی فوزاریومی یونجه، لکه سیاه شیدر، موازیک یونجه، نمادتود ساقه یونجه، جارویی یونجه، سفیدک سطحی اسپرس، سس و خصوصیات بتانیکی آن


موضوعات مرتبط: بیماری های گیاهان زراعی

تاريخ : چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲ | 18:33 | نویسنده : سلیمان قاسمی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.